อนุทิน 159576 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๗๙

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑…เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป…เสร็จแล้วต่อด้วยการประชุมพัฒนากองทุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯความเห็น (0)