อนุทิน 159381 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๖

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑…เข้าร่วมงานเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ…“จตุบุรีความสุขของคนภาคเหนือ ตอนล่าง” เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร… ได้รับทุนสนับสนุนให้จัดทา“โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” …อีกทีมหนึ่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทาง สสส.ความเห็น (0)