อนุทิน 159235 - สิริกร นามลาบุตร

ดินแดน “ล้านนา” ในความหมายปัจจุบันหมายถึง ดินแดน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย คือ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และแม่ฮองสอน โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ล้านนาเป็นอาณาจักรไทยโบราณอาณาจักรหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีอารยธรรมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะมีข้อมูลซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านภาษา วรรณกรรมเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากโบราณสถาน และโบราณวัตถุต่างๆ เช่น วัตถุจารึก ได้แก่ ศิลาจารึก จารึกไม้ จารึกฐานพระพุทธรูป เป็นต้น

เขียน 12 Aug 2018 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)