อนุทิน 159167 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๐๘๖ ]

“หนังสือใหม่”

“ก้าวไปในบุญ” โดย “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)”

“แค่นอนดี ก็ผอมได้” โดย “ซะโต้ เคะอิโกะ”

เขียน 08 Aug 2018 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)