อนุทิน 159091 - prayat duangmala

วันนี้เปิดอบรมค่ายยวุชนคนคุณธรรมระดับประถมศึกษาที่ รร.เช้า คุณธรรม จริยธรรม อะไรคือคุณธรรมอะไรคือจริยธรรมให้นักเรียนแยกออกจากกัน ดูคลิปที่ส่งผลถึงคุณธรรมภายในนักเรียน มองนักเรียนเป็นพฤติกรรมเชิงบวก..ภาคบ่ายฝีกทำโครงงานคุณธรรมโดยให้นักเรียนตั้งหัวข้อที่จะืำโดยเน้นเป้าหมายไปที่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และความพอเพียง มีสองกลุ่มมองปัญหาไปที่ การใช้ไฟฟ้าไม่ปิดก่อนออกห้อง ว่าเป็นการไม่ประหยัดไฟและทำให้มีค่าไฟฟ้าแพงขึ้น อีกกลุ่มมองปัญหาขยะใน รร.ปัญหาเกิดจาก ไม่มีวินัยในการทิ้ง และเกิดจาก กาจที่ถังขยะที่ไม่มีฝาปิด ทำให้สุนัขเขี่ยคุ้ยขยะ ..

เขียน 03 Aug 2018 @ 14:03 ()


ความเห็น (0)