อนุทิน 159071 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๐๕๐ ]

“…”

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/datas/file/sanhatangtung/1533004195.pdf

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑

เขียน 01 Aug 2018 @ 23:40 ()


ความเห็น (0)