อนุทิน 158977 - สิริกร นามลาบุตร

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /สิริกร นามลาบุตร

โครงการทุกโครงการ ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ คือ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สำคัญมากว่าใครบ้างได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น โครงการที่จัดทำขึ้น จำเป็นต้องนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามาร่วม เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสนับสนุนโครงการ ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนมีส่วนร่วมสำหรับโครงการที่จะจัดทำขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และการติดตามผล

เขียน 27 Jul 2018 @ 14:29 () แก้ไข 27 Jul 2018 @ 14:30, ()


ความเห็น (0)