อนุทิน 158967 - สิริกร นามลาบุตร

การจักสานจากไม้ไผ่แปรรูป

อาจสันนิษฐานได้ว่า การทำเครื่องจักสานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ใช้วัตถุดิบที่แปรรูปด้วยเครื่องโลหะ เช่น มีดพร้า จักหรือเหลาวัตถุดิบให้เป็นเส้นตอก เครื่องจักสานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนอีสานมายังยาวนาน แม้ทุกวันนี้วิถีชีวิตคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากแล้วก็ตามเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นตามกระแสวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และการทำเครื่องจักสานเพื่อใช้สอยในครัวเรือนได้ลดลงไปมาก แต่กระนั้นเครื่องจักสานก็ยังมีคุณค่าในตัวเองไม่เสื่อมคลาย

เขียน 26 Jul 2018 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)