อนุทิน 158645 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๕๒

เสร็จจากการเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์…๒ เรื่อง ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย…สำหรับฉันเองได้เรียนรู้บทเรียนต่าง ๆ จากการที่ได้ไปเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ และได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ…เมื่อเรียนรู้แล้วนำมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยที่ตนเองได้สังกัดอยู่ ทำเพื่อให้งานดีขึ้น…นี่คือ โลกของการทำงานในส่วนราชการ ซึ่งปัจจุบัน คือ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการบริหารจัดการภาครัฐความเห็น (0)