อนุทิน 158611 - ชุติพร สุระกำแหง

บทความเผยแพร่เครือข่ายผู้ปกครองสู่โครงการผู้ปกครองช่วยสอน

มิติใหม่ทางการศึกษาคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ซึ่งมีหลายลักษณะ หลากหลายรูปแบบ เครือข่ายผู้ปกครองเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดการพลังผลักดันการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในการสร้างเครือข่ายยึดแนวทางตามวิถีประชาธิปไตยแต่ละชั้นเรียนเลือกตัวแทนผู้ปกครองห้าคนและจาก 5 คน จะคัดเลือกให้เหลือตัวแทนห้องละ 1 คน มาเป็นเครือข่ายระดับโรงเรียนซึ่งมีทั้งหมด 18 ชั้นเรียน เป็นจำนวน 18 คน มาทำงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียน จากการดำเนินการดังกล่าวนำมาสู่สายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง เกิดการต่อยอดเป็นโครงการผู้ปกครองช่วยสอนขึ้นมา ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนพัฒนากิจกรรมของสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งการให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ที่สำคัญคือการมาเป็นครูคนหนึ่งในสถานศึกษา ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ แชร์การสอนหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่เด็กๆสามารถนำไปใช้จริงได้ ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากเนื้อในบทเรียน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างแท้จริง https://www.youtube.com/watch?v=kBUwbB7-fkE&feature=youtu.be

เขียน 05 Jul 2018 @ 14:26 () แก้ไข 05 Jul 2018 @ 14:51, ()

คำสำคัญ (Tags) #โครงการ#ผู้ปกครองช่วยสอนความเห็น (0)