อนุทิน 158581 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๔๔

ช่วงเช้าวันนี้…เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากการตอบข้อสงสัยจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับ กนผ. กค. ผอ.สนอ.ความเห็น (0)