อนุทิน 158520 - ผุสดี แสงหล่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องบทประยุกต์

        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บทประยุกต์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา อำเภอไทรโยค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 27 คน ได้มาโดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) ใช้ระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รวมเวลา 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Sample)
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1) บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 เรื่อง บทประยุกต์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 79.53/76.67

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 เรื่อง 

บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 22.10

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 เรื่อง บทประยุกต์ อยู่ในระดับมากที่สุด
เขียน 29 Jun 2018 @ 05:20 () แก้ไข 29 Jun 2018 @ 05:26, ()


ความเห็น (1)

คุณครูเขียนเป็นบันทึกดีไหมครับ