อนุทิน 158512 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๕

๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกอง เกี่ยวกับการพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ๕ อัตราความเห็น (0)