อนุทิน 158340 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๙๒

ประสบการณ์ชีวิต คือ ได้จากการจบการศึกษาแต่ละระดับ + การเรียนรู้ + ทักษะชีวิต + ประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัย + การลงมือปฏิบัติ ฯลฯความเห็น (0)