อนุทิน 158332 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๘๙

ช่วงเช้าวันนี้...เข้าร่วมประชุมกับน้อง ๆ ทีมกองบริหารงานบุคคล...เกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard และองค์กรสุขภาวะ ๔.๐...แบบสรุปย่อๆ ถึงการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะให้เกิด...มหาวิทยาลัยแห่งความสุขได้อย่างไรตามนโยบาย Thailand ๔.๐...เพื่อให้น้อง ๆ เตรียมปรับตัวเอง พัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง?...เช่น การทำงานเป็นระบบ...การคิดสร้างสรรค์งาน...การร่วมมือกันของทุก ๆ คน ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อความมั่นคงในอนาคต...การคิดสร้างงานด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์...การปรับตัวเองให้อยู่ได้ในยุคนี้...ภาษาอังกฤษที่ควรต้องฝึก...ทักษะและสมรรถนะ...การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้ได้กับการพัฒนาคนในยุคนี้...การทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด ฯลฯ...สิ่งที่เป็นหน้าที่ของพี่ซึ่งทำหน้าที่เป็น Coach ต้องคอยนำและคอยบอก แนะนำให้กับน้อง ๆ ได้เดินเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตความเห็น (0)