อนุทิน 158330 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๘๗

คนทำงานมีความสุข (Happy People) คือ พนักงานสามารถจัดความสมดุลของชีวิตตนเองได้ โดยตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความสำคัญขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงามและเอื้ออาทรต่อตนเองและสังคมความเห็น (0)