อนุทิน 158329 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๘๖

องค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย คนทำงานที่มีความสุข...ที่ทำงานน่าอยู่...ชุมชนสมานฉันท์...ความหมายคือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนความเห็น (0)