อนุทิน 158328 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๘๕

องค์กรแห่งความสุข ช่วยสนับสนุนให้เกิดประเทศไทย ๔.๐...องค์กรแห่งความสุขมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการทำงานพัฒนาให้พนักงานร่วมคิดค้นนวัตกรรม มีเป้าหมายคือ เพื่อให้องค์กรรอดพ้นจากวิกฤตและทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง...การติดกับดักความเป็นชนชั้นกลางของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลมีนโยบาย "ประเทศไทย ๔.๐" เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศและเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งอยู่ในมิติที่ ๕ ของ HR Scorecardความเห็น (0)