อนุทิน 158266 - อุษา อินทรณรงค์

บทความทางวิชาการ

1.ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย

                1.1 บทคัดย่อ 

                1.2 ส่วนนำ  

                1.3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

               1.4. การอภิปราย/การสรุปผล 

                1.5. การอภิปรายข้อจำกัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น 

                1.6.ส่วนอ้างอิง/ภาคผนวก

 การเขียนบทคัดย่อ

1. ส่วนประกอบของบทคัดย่อ

                1.1 ความสำคัญของปัญหา

                1.2 เครื่องมือ

               1.3 ผลการวิจัย

               1.4 สรุปผลการวิจัย

เขียน 10 Jun 2018 @ 13:30 ()

คำสำคัญ (Tags) #บทความวิชาการ#บทคัดย่อความเห็น (0)