อนุทิน 158232 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๑

ช่วงก่อนที่จะประชุม โครงการ HWP. ได้เข้าพบกับ สตง. ซึ่งผู้ตรวจคาใจในการทำงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย...ฉันได้ขึ้นไปทำความชี้แจง ทำให้ผู้ตรวจเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้ทำในช่วงนั้นให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเข้าใจจากปัญหาที่ฉันได้เป็นผู้อธิบายถึง ณ ตอนนั้นที่ฉันได้ทำงานอยู่ จนท่านเข้าใจ และทราบถึงความเป็นมาของการทำงาน...ทำให้ฉันได้ข้อคิดอีกข้อหนึ่งว่า...เราควรพูดคุย สื่อสารกับอีกฝ่ายให้เข้าใจถึงปัญหาในการทำงาน เพราะหากเราไม่พูด ปล่อยปละละเลย จะทำให้ส่วนราชการเกิดผลเสียมากกว่าที่จะเป็นผลดี...จนน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ หน้าบานออกมาจากห้องบอกว่า...สตง. เข้าใจในบริบทของมอมาก เพราะสมัยเมื่อ ๑๐ กว่าปีนั้น บอกตรง ๆ เราทำงานกันตามนโยบายของเรา ซึ่งภาครัฐไม่ได้ให้มาแบบชัดเจน พวกเราต้องมามีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้ในทุก ๆ เรื่อง จนมา ณ บัดนี้ ที่มาเป็นบริบทของ มรภ.พิบูลสงครามความเห็น (0)