อนุทิน 158231 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๐

วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑...ช่วงเช้า ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมโครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ รวม ๔ ทีม กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...มาถึงงวดที่ ๔ ที่กำลังจะสิ้นสุดโครงการเพื่อรายงานเสนอต่อ สสส.ความเห็น (0)