อนุทิน 158198 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๑

เมื่อเข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ในวันนี้แล้วกับการประชุมผู้ปกครองของฟ้าครามเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มาแล้ว...ทำให้ย่ามองเห็นถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เกิดขึ้นกับการศึกษาในด้านการพัฒนาคนอีกแบบหนึ่งกับเด็กไทยในยุคใหม่อีก ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณภาพทางการศึกษา...โดยเฉพาะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เรื่องราวต่าง ๆ สำหรับเด็กยุคในอนาคต...

การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยเวลาเข้ามามีส่วนช่วยเสียจริง ๆ...ประเทศไทยคงจะเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับคนจะเห็นถึงการพัฒนาทางด้านความคิด นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะจะเกี่ยวเนื่องจากหลักสูตรและวิธีการสอนมนุษย์...ตรงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ความเห็น (0)