อนุทิน 158191 - พุทธวรรณ มงคล

ระบำเทิดไท้สมเด็จพระนั่งเกล้าองค์ราชัน

รายวิชา  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ๑    รหัสวิชา ศ๒๒๒๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง

เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าสู่ประตูเมืองกาญจนบุรี 

สาระสำคัญ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ประดิษฐานอยู่ด้านหลังประตูเมืองกาญจนบุรี เป็นพระบรมรูปในท่าประทับหันพระพักตร์เข้าสู่ตัวเมือง เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งการรำลึกการสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา  ความสำคัญ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และประตูเมืองกาญจนบุรี

 จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและประตูเมืองกาญจนบุรี

๒.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและประตูเมืองกาญจนบุรี

สมรรถนะของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มุ่งมั่นในการทำงาน

๒. รักความเป็นไทย

สาระการเรียนรู้

ประวัติสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองกาญจนบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  และประตูเมืองกาญจนบุรีความเห็น (0)