อนุทิน 158171 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๐๕

ทรัพยากรมนุษย์...มีค่าสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ...โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถที่สะสมอยู่ในตัวคนแต่ละบุคคล...สร้างคนให้มีคุณภาพและเข้มแข็งเป็นอันดับแรกแล้ว สิ่งต่าง ๆ ที่จะเจริญตามมาเองความเห็น (0)