อนุทิน 158137 - พันธิตรา จุดพิมาย

Mindset ทางการศึกษา

การจะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทางที่ดีนั้น ต้องเริ่มที่ตัวครู ครูจะต้องมีภาวะตื่นรู้ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด และทัศนคติในการสอนแบบเดิมๆ ทบทวนว่าสิ่งที่ทำอยู่ดีพอแล้วหรือยัง และมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อความต้องการของเด็กทุกคน

“ PLC  จะทำให้ Mindset ของครูตรงความจริง”

PLC เป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างการรับรู้แบบใหม่และการเรียนรู้แบบใหม่ให้สมบูรณ์ขึ้น เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ และ PLC ก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลแบบใหม่ที่ทั้งกว้างขึ้นและลึกขึ้น จนเห็นมุมมองใหม่ เกิดความเข้าใจใหม่ เกิดความเชื่อใหม่ เป็น Mindset ใหม่ จากการพูดคุย รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลงาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนร่วมกัน Mindset จะเกิดขึ้นได้จากการรับฟัง จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ฟังและรับรู้ ไม่ตัดสินว่าสิ่งที่รับรู้นั้นถูกหรือผิดด้วยความเข้าใจ ความคิด หรือความเชื่อเดิมๆ แต่ให้รับฟังอย่างมีวิจารณาญาณ นำเอาสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่รับรู้มีผสานกับประสบการณ์ ความคิดเดิมๆ เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางใหม่ๆ ที่ชัดเจนขึ้น

เขียน 29 May 2018 @ 23:36 ()

คำสำคัญ (Tags) #plc#mindsetความเห็น (0)