อนุทิน 158080 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๗๗

เป็นตัวของตัวเองนั่นแล...ดีที่สุด เพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความเห็น (0)