อนุทิน 158021 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๕๙

เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ท. ๓๐๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไปความเห็น (0)