อนุทิน 158015 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๕๘

เตรียมทำข้อมูล ใน HAPPINOMETER ให้กับ สสส. เพื่อทำการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจและความสุขของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตอบตกลงตอบแบบสอบถามและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากรต่อไปความเห็น (0)