อนุทิน 157799 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๑๒

๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑...เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  มรภ.พิบูลสงคราม ณ จังหวัดจันทบุรี

๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑...เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์...ครั้งแรกที่เข้าร่วมประชุมด้วย หลังจากที่ไม่ได้เข้าร่วม ๒ ครั้งแรก เนื่องจากติดภาระกิจของ มรภ.พิบูลสงครามความเห็น (0)