อนุทิน 157795 - เห้ย เห้ยเห้ย

วิกฤตการเงินเเละวิธีป้องกัน

วิกฤติการเงินที่เริ่มต้นในปี 2550 และลุกลามส่งผลกระทบไปทั่วโลก องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน เช่น Bank for International Settlements และ Financial Stability Board ได้วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นและนำบทเรียนที่ได้รับมาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นแนวทางสากล ทั้งด้านการเพิ่มความเข้มแข็งในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและการสร้างกลไกในการจัดการสถาบันการเงินที่ประสบปัญหา เพื่อให้ทางการของประเทศต่างๆ พิจารณานำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศตน ทำให้หลายประเทศ (เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์) มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีกลไกการจัดการกับสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างราบรื่น อันจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม และลดภาระของภาครัฐ รวมถึงเงินภาษีของประชาชน

การรับมือกับวิกฤตการณ์การเงินโลกที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า หลายประเทศได้รับบทเรียนที่สำคัญ คือ เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและรักษาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจำเป็นต้องเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ แก่สถาบันการเงินที่มีบทบาทเป็นตัวกลางทางการเงิน ซึ่งเป็นภาระต่อเงินภาษีของประชาชน ดังเห็นได้จากกรณีของแบร์สเติร์นส์ วาณิชธนกิจขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหาซับไพรม์ เพื่อป้องกันผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจหากแบร์สเติร์นล้มละลาย

เขียน 01 May 2018 @ 01:02 () แก้ไข 01 May 2018 @ 03:19, ()

คำสำคัญ (Tags) #วิกฤตการเงิน & ป้องกันความเห็น (0)