อนุทิน 157754 - Treechat Teomsaithong

จีนกับอาเซียน

     ความสัมพันธ์อาเเซียน-จีน เกิดขึ้นในปี 2534 เมื่อนายเฉียน ฉีเซิน รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนครั้งที่ 24 จากนั้นความสัมพันธ์ได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนจีนได้เป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียน

     จีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยเป็นประเทศคู่เจรจาแรกที่ริเริ่มความร่วมมือกับอาเซียนหลายเรื่อง เช่น จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียน การจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น อาเซียนและจีนมีความร่วมมือกันหลายด้าน ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญใน 11 สาขาหลัก ได้แก่ การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง การลงทุน พลังงาน การขนส่ง วัฒนธรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาเซียนกับจีนยังมีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน  ซึ่งจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2553 และอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับสามของจีน รองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐ

     ความร่วมมือในกรอบอาเซียน-จีนยังมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ในการพัฒนาความสัมพันธ์นั้น ไทยได้ทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนนาน 3 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลักดัน 3 เรื่อง ได้แก่ การสร้างประชาคมอาเซียน การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ที่ผ่านมา ไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้จีนร่วมมือกับอาเซียนอย่างแข็งขันในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันตามความตั้งใจของผู้นำอาเซียนและจีน  ซึ่งอาเซียนก็ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความสมานฉันท์ และสามารถรักษาบทบาทนำในความร่วมมือในภูมิภาค และจะทำให้อาเซียนและจีนพัฒนาไปสู่การเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดี และหุ้นส่วนที่ดี ซึ่งจะทำให้อาเซียน-จีนเป็นเสาสำคัญแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอย่างแท้จริง

เขียน 29 Apr 2018 @ 15:28 ()


ความเห็น (0)