อนุทิน 157567 - สุกัญญา ไหวคิด

ชื่อผลงาน 

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์

 

ผู้ศึกษา

สุกัญญา  ไหวคิด  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

ปีการศึกษา

 2560

 

บทคัดย่อ

 

 

 

 

            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ     การอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                       2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ        การอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนโดยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน             กอรวกพิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

         ผลการศึกษา พบว่า

เขียน 13 Apr 2018 @ 14:58 ()


ความเห็น (0)