อนุทิน 157538 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๓

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายแผน และบุคลากรซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ 

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)