อนุทิน 157503 - Panya Kontrong

20180407145942.docx

แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (เครดิต : “ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์”)

         ในปัจจุบันสังคมไทยยังเป็นสังคมบริโภคนิยม ซื้อกินซื้อใช้ ไม่ผลิตหรือสร้างอะไร ถ้าสังคมเป็นเช่นนี้จะเกิดการแข่งขันได้อย่างไร การศึกษาก็เช่นกัน ยังเป็นบริโภคนิยมไม่ค่อยค้นคว้าวิจัย ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการปรับปรุงการศึกษาใหม่ โดยสอนให้เด็กมีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์ และต้องมีความรับผิดชอบตามคุณลักษณะของผู้เรียนของ CCPR Model


เขียน 07 Apr 2018 @ 15:02 ()

คำสำคัญ (Tags) #​แนวโน้มนวัตกรรมความเห็น (0)