อนุทิน 15749 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ผีที่เกิดจากชุดความรู้ที่มีอยู่คู่สังคมนั้นอย่างไรก็น่ากลัว
อันผีที่ในชุดความรู้คู่สังคม คืออะไร
ผีที่อยู่ในชุดความรู้คู่สังคมนั้น คือ ผีที่ใคร ๆ เขาเล่ากันสืบต่อกันมา ผีที่อยู่ในหนัง ผีที่อยู่ในละคร ผีที่ชอบแลบลิ้นปลิ้นตา ผีเหล่านี้ "น่ากลัว" เพราะ "คน" ทั้งหลายสร้างผีเหล่านี้ให้น่ากลัว...!

แต่ผีที่แท้นี่น่าสงสาร เป็นวิญญาณหรือดวงจิตที่ไม่สามารถไปที่ใดได้
เราทั้งหลายได้โปรดเมตตาดวงจิตทั้งหลายนี้เถิด เขารับทุกข์อย่างมากหลาย เราควรอยู่ร่วมกันฉันมิตร มีสิ่งใดก็ช่วยเหลือ เผื่อแผ่ เมตตา กรุณาต่อกัน ท่านทั้งหลายโปรดมีเมตตากับดวงจิตทั้งหลายเหล่านี้เถิด...

เขียน 19 Jul 2008 @ 15:30 ()


ความเห็น (0)