อนุทิน 157435 - ยุวธิดา รอดจันทร์ทอง

ประสบความสำเร็จเพราะ.....บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจร บริษัทมีการดำเนินธุรกิจใน 16 ประเทศทั่วโลก และมีการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปจำหน่ายในต่างประเทศกว่า 30 ประเทศ ครอบคลุมผู้บริโภคกว่า 4 พันล้านคน การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีกและร้านอาหาร 

        บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิต ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ผ่านระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ซึ่งข้อมูลจากห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของวัตถุดิบสำหรับเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด สายพันธุ์ และวัย รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคความเห็น (0)