อนุทิน 157431 - Sarawut koedchantuek

ไทย VS. ฟิลิปปินส์

ประเทศไทย

     มีจุดเด่นในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทั่วถึง ซึ่งมีที่ตั่งและภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมในภูมิภาค ระบบธนาคารค่านข้างแข็งแรง ขนาดของตลาดที่ใหญ่ มีแรงงานจำนวนมาก รวมทั้งเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก

ประเทศฟิลิปปินส์

     มีจุดเด่นในเรื่องของสหภาพแรงงานที่มีบทบาทค่อนข้างมาก มีการประท้วงเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงงานอยู่เรื่อยๆ การลงทุนส่วนใหญ่จะเน้นการตอบสนองความต้องการภายในประเทศ เนื่องจากฟิลิปปินส์มีจำนวนประชากรมาก จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีขนาดใหญ่ รวมถึงประชากรแทบจะทั้งประเทศสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน

     ถ้าหากพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้กรอบของนโยบายต่างประเทศของทั้งสองประเทศนี้แล้ว ทั้งสองประเทศจะต้องแสวงหาความสำเร็จตามนโยบายที่ประกาศไว้ เพื่อ

  1. สร้างความมั่นคงทั้งสองประเทศซึ่งเป็นประเทศในสมาคมอาเซียน
  2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างสองประเทศ
  3. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้นในฐานะเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนด้วยกัน
  4. รักษาสันติภาพของโลก
เขียน 02 Apr 2018 @ 13:04 () แก้ไข 02 Apr 2018 @ 13:37, ()

คำสำคัญ (Tags) #ไทย VS. ฟิลิปปินส์ความเห็น (0)