อนุทิน 157411 - เห้ย เห้ยเห้ย

ไทย VS ฟิลิปปินส์

ประเทศไทย

จุดแข็ง  ระบบธนาคารไทยค่อนข้างแข็งแรง , แรงงานมีจำนวนค่อนข้างมาก , เป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ 

จุดอ่อน  แรงงานโดยส่วนใหญ่ยังขาดทัษะในการทำงาน 

ประเทศฟิลิปปินส์

จุดแข็ง  มีจำนวนประชากรในประเทศมาก , แรงงานมีความรู้และทักษะในด้านภาษา

จุดอ่อน ที่ตั้งของประเทศห่างไกลจากประเทศสมาชิก , ระบบโครงสร้าง และสวัสดิภาพยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

สรุป  

         ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประเทศสมาชิกในหลายๆด้าน อันเนื่องมาจากมีที่ตั้งที่อยู่ระหว่างประเทศสมาชิกโดยรอบ ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศฟิลิปปินส์ที่มีที่ตั้งห่างไกลจากประเทศต่างๆ แต่ก็มีข้อได้เปรียบกว่าประเทศไทยตรงที่แรงงานของประเทศเขานั้น มีทักษะทางด้านภาษาที่มากกว่าประเทศไทยอยู่มากนั้นเอง

เขียน 31 Mar 2018 @ 21:26 ()


ความเห็น (0)