อนุทิน 157405 - นาย ขวัญชัย เพียงวงศ์ษา

ประเภทของข่าวสารเพื่อการบริหาร (ตัวอย่าง)
1. ข่าวสารภายใน (Internal)
- ข่าวสารเพื่อการผลิต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของสินค้าส่งคืน จำนวนลูกค้าที่ส่งคำติ จำนวนลูกค้าที่พอใจ ในสินค้า จำนวนการผลิตจริงกับกำลังผลิตฯลฯ
- ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ได้แก่ ระยะเวลา (จำนวนวัน) ส่งของให้ถึงมือลูกค้า เวลาตอบสนองการบริการต่อการสั่งซื้อของลูกค้า ความพึงพอใจในบริการของลูกค้าฯลฯ
- ข่าวสารเกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ ทัศนคติต่อองค์กรของพนักงาน อัตราการขาดงาน อัตราการลาออกจากงานของพนักงานฯลฯ
2. ข่าวสารภายนอก (External)
ได้แก่ข้อมูลสภาวะการตลาด นโยบาย-ทิศทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปิดตัว-กิจกรรม- ทิศทางแผนงานของบริษัทคู่แข่งฯลฯ แหล่งข้อมูล/ข่าวสาร ได้แก่
- ระบบรายงาน ข้อมูล จากระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
- รายงานข่าวจากสื่อประเภทต่าง ๆ
- แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยภายในและภายนอกองค์กร
- ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

เขียน 31 Mar 2018 @ 15:18 ()

คำสำคัญ (Tags) #EIS ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงความเห็น (0)