อนุทิน 157362 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๙๐ |

"SJR, ISI, Scopus"

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา

เขียน 25 Mar 2018 @ 23:50 ()


ความเห็น (0)