อนุทิน 157350 - Areeya Taweekij

     เนื่องจาก “สังคมสูงวัย” จะมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ จากอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้อัตราวัยแรงงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหดตัวตาม สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามความทันสมัยและคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ซึ่งจะมีประชากรสูงอายุคิดเป็น 20% หรืออาจพุ่งสูงแตะ 28% ของประชากรทั้งหมดในปี 2583 

     ด้วยอาจจะมาจาก ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ   ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทำให้สามารถเพิ่มสวัสดิการแก่ประชาชนได้มากขึ้น มีการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข อนามัยโรงพยาบาลและการคมนาคมขนส่ง ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนมีอายุยืนมากขึ้นทำให้ประชาชนมีอายุยืนมากขึ้น
  • ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์  เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มีการพัฒนาทางด้านการแพทย์และมีนวัตกรรมใหม่ที่รักษาโรคและควบคุมโรคระบาด การบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว

อ่านต่อได้ที่นี่นะค่ะ  http://www.gotoknow.org/posts/645955

> อยากให้ทุกคนที่กำลังรู้ตัวว่ากำลังเข้าสู่ "วัยผู้สูงอายุ" มาอ่านกันนะค่ะ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเองค่ะ 

        

 ความเห็น (0)