อนุทิน 157308 - พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต)

การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก

โฉ มนุสฺสปฏิลาโภ    กิจฺฉํ มจฺจานํ ชีวิตํ

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ       กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท

การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก    ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก

การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นการยาก   การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก”

การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก ต้องอาศัยกำลังความเพียรในการสั่งสมความดีอย่างยิ่งยวด พระพุทธองค์ทรงอุปมาความยากในการเกิดเป็นมนุษย์ไว้ว่า “ในท้องทะเลกว้างใหญ่สุดจะประมาณ มีเต่าตาบอดทั้งสองข้างอยู่ตัวหนึ่ง ทุกๆ หนึ่งร้อยปี จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ ๑ ครั้ง และในท้องทะเลนี้มีห่วงที่พอดีกับหัวเต่าลอยอยู่อันหนึ่ง โอกาสที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมา แล้วเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงพอดี มีความยากเพียงใด โอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นมีความยากยิ่งกว่า”

 เมื่อเกิดมาแล้ว การที่จะรักษาชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางของการสร้างความดีไปได้ตลอดรอดฝั่งก็ทำได้ยาก เพราะภัยและอันตรายต่างๆ ที่เกิดกับชีวิตของเรามีอยู่รอบตัว  และการที่จะได้มีโอกาสฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่หาได้ยาก  ในโบราณกาลผู้คนต่างแสวงหาความรู้อันแท้จริง และปรารถนาที่จะสนทนากับนักปราชญ์บัณฑิตเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคำสอนอันประเสริฐ พระโพธิสัตว์แต่ลพระองค์ กว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องสร้างารมีกันยาวนานหลายอสงไขยกัปทีเดียว ท่านสร้างบารมีทุกรูปแบบ แม้บางชาติจะพลัดไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน แต่ท่านก็ยังคงสร้างบารมี เพื่อมุ่งหวังพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ จึงเป็นการยากอย่างนี

 ดังนั้น พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ควรตกอยู่ในความประมาท ควรหมั่นทำความดีประจำสม่ำเสมอ ที่ละน้อยเดียวก็เต็ม  ดังพระพุทธวจนะ“น้ำหยดลงหม้อที่ละหยดย่อมเต็มฉันใด  บุรุษพึงกระทำบุญที่ละน้อยย่อมเต็มฉันนั้น  เพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมีในวันนี้หรือพรุ่งนี้”

เขียน 20 Mar 2018 @ 20:09 ()

คำสำคัญ (Tags) #การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากความเห็น (1)