อนุทิน 157299 - สิทธิพล นันทะจักร

         ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังจะมีความผิดปกติของระบบประสาททั้งระบบประสาทสั่งงานและระบบประสาทรับความรู้สึก ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระดับของไขสันหลัง ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้พิการ หรือทุพลภาพ ต้องได้รับการดูแลจากญาติหรือผู้ดูแล ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งไม่สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ การฟื้นฟูสมรรถภาพจึงเป็นขั้นตอนสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตจากภาวะไขสันหลังบาดเจ็บซึ่งผ่านพ้นระยะวิกฤติแล้วสามารถดารงชีวิตอยู่ตามระดับความสามารถที่ยังหลงเหลืออยู่ รวมทั้งศักยภาพทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพมีความหมายรวมไปถึงการทากายภาพบาบัด การออกกาลังกาย การฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเอง การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม รวมทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้น
         การจัดทาเอกสารเรื่อง กรณีศึกษาการฟื้นฟูสมรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามความสามารถที่เหลืออยู่ และเพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลได้รับการฝึกการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแล นักกายภาพบาบัด หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

https://drive.google.com/file/...

เขียน 19 Mar 2018 @ 23:21 () แก้ไข 19 Mar 2018 @ 23:23, ()


ความเห็น (0)