อนุทิน 157294 - Kulthida Saito

การฝากเงินตราต่างประเทศช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไร.

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริษัทที่มีแห่งเงินได้จากต่างประเทศ สามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไปเข้าบัญชี FCD ของบริษัทอื่นได้ เช่น ผู้ฝากเงินที่มีเงินได้จากต่างประเทศ ผู้ส่งออกอาจใช้บัญชี FCD เพื่อบริหารความเสี่ยง เช่น

1. ฝากเงินที่ได้รับจากต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพื่อชำระค่าสินค้าเข้าหรือรายจ่ายในต่างประเทศทำให้ต้องเสียค่าส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากธุรกรรมซื้อ-ขายเงินตรา

2. โอนเงินจากบัญชีตนเองไปเข้าบัญชี FCD ของบริษัทอื่นในประเทศเพื่อชำระสินค้าและค่าบริการระหว่างกันได้

3. หากผู้ฝากเงินไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทันทีอาจมีทางเลือกได้ว่าจะถอนเงินมาแลกและฝากเป็นเงินบาทหรือฝากเป็นเงินตราต่างประเทศเก็บไว้แล้วจึงทยอยแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท

4. หากขาดสภาพข้องแต่ยังไม่ต้องการถอนแลกเป็นเงินบาทก็สามารถใข้บัญชี FCD เป็นหลักประกันในการกู้เงินได้

5. ผู้ส่งออกที่มีวงเงินสินเชื่อสามารถทำ OD บัญชี FCD เพื่อนำไปเสริมสภาพข้องในระหว่างรอรับเงินค่าของออกได้

การฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากอันตราแลกเปลี่ยนอาจจะทำให้เกิดผลขาดทุนได้หากผู้ฝากเงินตราต่างประเทศไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นผู้ที่ต้องการจึงต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลา เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้


เขียน 19 Mar 2018 @ 18:41 () แก้ไข 19 Mar 2018 @ 19:23, ()


ความเห็น (0)