อนุทิน 157217 - ยุวธิดา รอดจันทร์ทอง

                                                                     Digital Economy 

            ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและวางรางฐานของยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน ได้อย่างจริงจัง ซึ่งทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกในยุคนี้และสามารถแข่งขันได้ในสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อซึ่งจะหมายถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง การใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและบริการอื่น ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เขียน 12 Mar 2018 @ 14:19 () แก้ไข 12 Mar 2018 @ 14:25, ()

คำสำคัญ (Tags) #Digital Economy#การก้าวหน้าของเศรษฐกิจความเห็น (0)