อนุทิน 157213 - ต้นโมกข์

อานนท์! ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะนั้นย่อมรู้ว่า ข้อนี้มิใช่ฐานะ ข้อนี้มิใช่โอกาสที่จะมี คือข้อที่โลกธาตุอันเดียว จะมีพระตถาคตผู้อรหันต สัมมาสัมพุทธะ สององค์ เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ก่อนไม่หลังกัน นั่นมิใช่หลักฐานะที่จะมีได้

ส่วนฐานะอันมีได้นั้น คือใน โลกธาตุอันเดียว มีพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์เดียว เกิดขึ้น นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้

จากบาลี พหุธาตุกสูตร ตรัสแก่พระอานนท์ที่เชตวัน

เขียน 11 Mar 2018 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)