อนุทิน 157211 - ต้นโมกข์

ภาษาในชั้นเรียน

1. Good morning/ Good afternoon = สวัสดีตอนเช้า/ สวัสดีตอนบ่าย

2. What’s the matter? = เกิดอะไรขึ้น? มีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้น?

3. Be quiet, please. Silence, please = กรุณาเงียบ หรือ อย่าคุย

4. Open your books/ workbooks on page….= กรุณาเปิดหนังสือ/ แบบฝึกหัดไปที่หน้า....

5. Open your exercise books. = จงเปิดแบบฝึกหัด

6. Can I help you? = จะให้ฉันช่วยเธอได้ไหม?

7. What does…….mean in your language? = คำนี้คืออะไรในภาษาของเธอ?

8. Have you all finished? = พวกเธอเสร็จหมดหรือยัง?

9. Come to the blackboard, please. = มาที่กระดานดำนี่สิ

10. You are going to work in pairs. = เธอต้องทำงานเป็นคู่

11. It is a test. You have……minutes to complete it. นี่เป็นการสอบ เธอมีเวลา.....นาทีในการทำมันให้เสร็จ

12. Sit down. = นั่งลง

13. Stand up. = ยืนขึ้น

14. You are going to work in group of three/ four. = เธอต้องทำงานเป็นกลุ่มประมาณ 3/ 4 คน

15. The homework in on page….., exercise….= การบ้านอยู่ที่หน้า...., แบบฝึกหัดที่...

........................

เขียน 11 Mar 2018 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)