อนุทิน 157203 - นาง วารุณี พ่านปาน

ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพังงา
ผู้วิจัย  :  นางวารุณี พ่านปาน

ปีการศึกษา : 2559

รายงานสรุปผล

    1. ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการจัดโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพังงา จำนวน 26 คน ของนักเรียนก่อนดำเนินการมีผลการประเมินความสามารถในระดับดีและดีเยี่ยม จำนวน 8 คน (ร้อยละ 30.77) หลังดำเนินการมีผลการประเมินความสามารถในระดับดีและดีเยี่ยม จำนวน 26 คน (ร้อยละ 100.00) มีค่าความก้าวหน้าในการเรียนรู้ระดับดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.46 และมีค่าความก้าวหน้าในการเรียนรู้ระดับดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนก่อนดำเนินการมีคะแนนการประเมินโดยรวม 23.04 (ร้อยละ 57.60) หลังดำเนินการมีคะแนนการประเมินโดยรวม 33.77 (ร้อยละ 84.42) มีค่าความก้าวหน้าในการเรียนรู้โดยรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.83 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 26 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73 , S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่าสื่อประกอบการจัดโครงการมีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.96) รองลงมาคือ โครงการนี้ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ ( = 4.92) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รูปแบบของการจัดโครงการมีความสนุกและเร้าความสนใจ ( = 4.38)


ความเห็น (0)