อนุทิน 157160 - พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต)

การทำบุญอุทิศให้ผู้ตายในวาระครบรอบวัน  (สมวาร)

นิยมมี 3 วาระ คือ

            ครบรอบ 7 วัน เรียกว่า ทำบุญสัตมวาร

            ครบรอบ 50 วัน เรียกว่า ทำบุญปัญญาสมวาร

            ครบรอบ 100 วัน เรียกว่า ทำบุญศตมวา

"ปุพเพเปตพลี" หรือ "การทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย"

เริ่มมีมาในครั้งพุทธกาล สมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้า แต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้ว ตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อน ๆ ได้มาปรากฎตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมาน พระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ตรัสว่า เปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อน มาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ 

ลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้น  จนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธเราจวบจนปัจจุบันนี้   ดังนั้น เมื่อเรานึกถึงคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็ควรทำบุญอุทิศให้ผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์  หรือญาติ ๆ ที่มีอุปการคุณแก่เรา เราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้ เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดา ลูกศิษญ์ที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

เขียน 06 Mar 2018 @ 04:26 ()

คำสำคัญ (Tags) #การทำบุญอุทิศให้ผู้ตายความเห็น (0)