อนุทิน 157018 - ปภล เดชมนต์

สภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทย(ต่อ)

 แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำยังไงหละ ??

หากต้องป้องกันนั้น หนทางที่จะสกัดได้เท่าที่หน่วยงานของรัฐและ ธปท. ทำได้มีหลายรูปแบบ เช่น การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ , กำหนดวงเงินการวางดาวน์การซื้อขายอสังหาฯ ให้เข้มข้นกว่าเดิม , กำหนดเพดานปล่อยกู้ , จำกัดวงเงินการปล่อยกู้หรือเพิ่มหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ กำหนดกฏเกณฑ์ว่า ต้องมียอดขาย 30-40% จึงจะปล่อยกู้ได้ เป็นต้น

ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์นั้นจึงเป็นทั้งหน้าที่ของทั้งรััฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกีบดูแลอื่น ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ต้องช่วยมีนโยบายระวังปังกันฟองสบู่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ลดลงไม่ขยายตัวมากไปกว่าเดิมความเห็น (0)